Get Adobe Flash player
Podkarpackie

Decyzja o realizacji projektu

 
W dniu 15 czerwca 2010 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął Uchwałę w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego pn.: „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim”. Projekt, którego Beneficjentem jest Województwo Podkarpackie dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, Działanie 2.1. Infrastruktura komunikacyjna, Schemat E Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup pięciu sztuk nowych jednoczłonowych autobusów szynowych o napędzie spalinowym oraz dwóch sztuk czteroczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowej realizacji ww. projektu, planuje się przeprowadzenie dwóch odrębnych postępowań o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę autobusów szynowych i EZT’ów. Przetarg na dostawę pięciu sztuk autobusów szynowych został już ogłoszony. Dostawa pierwszego pojazdu zaplanowana jest w grudniu br., natomiast ostatniego w lipcu 2012 r.
Ostateczne terminy dostaw zostaną jednak określone przez dostawców taboru wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego.
Szacunkowa wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 65.581.120 zł, z czego 51.657.920,32 zł stanowić będzie dofinansowanie z EFRR. Resztę stanowić będzie wkład własny samorządu Województwa Podkarpackiego.
 
 
 

Poprawiony (poniedziałek, 04 października 2010 10:10)

 
Biuletyn Informacji Publicznej
Polskie Koleje Państwowe
Modernizacja linii kolejowych
Przewozy Regionalne
Rozkład jazdy PKP